Welcome to "Grace Service" Thailand Pattaya Real Estate for Sell , Buy and Rent Services

The Thailand Pattaya Real Estate Service
 

มาตราการช่วยเหลือ จาก Covid_19


จากสถานการณ์ความรุนแรงกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องเลิกจ้างลูกจ้าง ปิดกิจการ รวมถึง การหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชั่วคราวมาใช้ ซึ่งการหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานให้สิทธินายจ้างสามารถกระทำได้ ก่อนกลับมาเปิดดำเนินกิจการตามปกติได้อีกครั้งและยังเป็นการประคับประคองให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดกิจการและเลิกจ้างลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างไม่ต้องตกงาน ขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่หยุดงาน. อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะให้สิทธินายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ได้ แต่ก็ยังมีมาตราการทางกฎหมายเพื่อควบคุม คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างไว้ และผู้ประกันตน ตามกฎหมายประกันสังคมไว้ ดังนี้


การปิดกิจการชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19

ประการแรก การหยุดกิจการชั่วคราวด้วยตัวเอง โดยไม่ได้มาจากคำสั่งของรัฐ นายจ้างต้องมีเหตุจำเป็นไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกตินายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูจ้างไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกันและภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือตามที่ตกลงกันกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 นอกจากนี้. นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 3 วันทำการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรค สอง
ประการที่สอง. กรณีที่มีปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากคำสั่งของรัฐบาล ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และไม่ได้ค่าจ้าง กรณีเรียกว่า No Work No Pay คือลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ยังถือว่าเป็นลูกจ้างอยู่ ในกรณีแบบนี้ ประกันสังคมจะจ่าย “เงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัย” ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยให้กับลูกจ้าง

ลูกจ้างออกจากงาน จากสถานการณ์โควิด-19

ประการแรก ออกจากงานเนื่องจากบริษัทเลิกจ้าง / เลิกกิจการ
กรณีถูกเลิกจ้าง หรือบริษัทเลิกกิจการ ลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครองดังนี้
1 เงินตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุไว้ เช่น ค่าชดเชยตามอายุงาน ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนที่จะได้รับ และอื่นๆ โดยถ้าถูกเลิกจ้างกระทันหันโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างจะได้รับเงินอย่างน้อย 1 งวดค่าจ้าง
2 ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยประกันสังคม จะให้เป็นเงินช่วยเหลือจำนวน 70% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
ประการสอง ลูกจ้างลาออกเอง ถ้าลูกจ้างเป็นคนลาออกเอง จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยประกันสังคม จะให้เป็นเงินชดเชยจำนวน 45 % ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน


 
 

Happy Songkran!
สุขสันต์วันสงกรานต์!


We would like to wish you and your loved ones a Happy Songkran celebration!.
But we hope everyone can make the best out of it while staying healthy and staying home.
On behalf of Grace Service

 
 

หนังสือรับทราบการห้ามเข้าราชอาณาจักร


ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีการห้ามคนต่างด้าวที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นเวลานาน เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ดังนี้

Acknowledge that the immigration Bureau requlates the penalties for the aliens who violate the Immigration Act, B.B.2522 overstaying the Kingdom of Thailand as follows:

กรณีต่างด้าวเข้ามอบตัว


In the case that the alien surrenders himself/herself


อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า ๙๐ วัน ห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา ๑ปี
Overstay more than 90 day Forbidden from re-entering the kingdom for 1 year

อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า ๑ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓ ปี
Overstay more than 1 year Forbidden form re-entering the kingdom for 3 years

อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า ๓ ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา ๕ ปี
Overstay more than 3 years Forbidden from re-entering the kingdom for 5 years

อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า ๕ ปี ห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา ๑๐ ปี
Overstay more than 5 years Forbidden form re-entering the kingdom for 10 years

กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดำเนินคดี


In the case that the alien is being apprehended


อยู่เกินกำหนดอนุญาตน้อยกว่า ๑ ปี
Overstay for less than 1 year

ห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา ๕ ปี
Forbidden from re-entering the kingdom for 5 years

อยู่เกินกำหนดอนุญาตเกินกว่า ๑ ปี
Overstay more than 1 year 1 year

ห้ามเข้าราชอาณาจักรเป็นเวลา ๑๐ ปี
Forbidden from re-entering the kingdom for 10 years

 

 

 
 

New Nordic- Rental GUARANTEED for 5,10 or 20 years

Project Details : 10% rental GUARANTEE.

We can offer 10% rental guarantee (paid monthly) for 5,10 or even up to 20 years. There is even the offer of a buy back option. The units will be fully furnished and with full management,
so zero input from the owner once payment has been made. Contact us for more details


 

Call: Wanjira 099 412 3195,Miew 084 362 4645

Real Estate Sell , Buy and Rent Services Call Now : Wanjira 099 412 3195 , Miew 084 362 4645

 • Save your property searches
 • Receive property "Grace Service" e-newsletters
 • View and check your inquiry message

Grace Service New Update!!!

 • 4 March2014
  Grace Service new website coming soon!! Call Now : Wanjira 099 412 3195 , Miew 084 362 4645 ...
   
 • 4 March2014
  Sell , Buy and Rent Services Call Now : Wanjira 099 412 3195 , Miew 084 362 4645...